Vedtægter
for den selvejende undervisningsinstitution Lyngs Idrætsefterskole

1. Hjemsted og formål

Stk. l.     Lyngs Idrætsefterskole er en selvejende undervisningsinstitution, der drives fra egne lokaler: Jestrupvej 8, Lyngs. Desuden eventuelle lejede lokaler.

Stk. 2.     Institutionen er oprettet den 29.04.1996 og har hjemsted i Struer kommune.

Stk. 3.     Institutionens formål er at drive en idrætsefterskole for l4 – 18 årige med ledergerning for øje indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

2. Skolekreds

Stk. l.     Som medlem af skolekredsen kan optages myndige personer, som føler tilknytning til skolen.

Stk. 2.     Følgende kan også være medlem af skolekredsen
– DGI-Vestjylland med 1 medlem

Stk. 3.     Medlemskab godkendes af bestyrelsen, på førstkommende bestyrelsesmøde, efter ansøgningen er modtaget. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen. Medlemskabet skal være fornyet senest 4 uger før generalforsamlingen, for at medlemmet kan være stemmeberettiget og valgbar. Dette sker ved indbetaling af det årlige kontingent. Nye medlemmer skal ligeledes have betalt det årlige kontingent senest 4 uger før generalforsamlingen for at være stemmeberettigede og valgbare.

Stk. 4      Af medlemmerne opkræves kontingent en gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 5      Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6      Til medlemmer af skolekredsen udleveres skolens årsregnskab til generalforsamlingen. Medlemmerne har ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

Skolens medarbejdere har ligeledes ret til indsigt i nævnte materiale.

3. Skolens drift

Stk. 1      Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, ved indtægter fra kurser og møder samt ved frivillige bidrag.

Stk. 2.     Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen disponerer over.

Stk. 3.     Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

4. Generalforsamlingen

Stk. 1      Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2.     Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. §12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. §13.

Stk. 3.     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved almindeligt brev/mail til medlemmerne og i dagspressen med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Stk. 4.     Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for skolekredsens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5      Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer eller en tredjedel af skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 30 dage efter kravet. Forslag til dagsorden skal indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Stk 6.      Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer jf. dog § 13.

Stk 7.      Der skal være mulighed for skriftlig afstemning både ved ordinær og ekstraordinær generalforsamling, hvis l medlem ønsker det.

Stk. 8      Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen, protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1.     Bestyrelsen bestående af 8 stemmeberettigede medlemmer sammensættes således:

 • 7 vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer, der tilstræbes et lokalt islæt
 • 1 medlem udpeges af DGI- Vestjylland

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2      Blandt de 7 valgte medlemmer på første generalforsamling trækkes der lod om en valgperiode på henholdsvis 1, 2 og 3 år. Herefter er alle valg gældende for en 3-årig periode.

Desuden vælger generalforsamlingen 3 suppleanter, dog kun for en 1 årig periode.

Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem i henhold til Efterskolelovens § 7 om generel habilitet, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Stk. 3.     Skolens forstander, medarbejdere og elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af denne.

Stk.4.     Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5      Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

6. Bestyrelsens opgaver

Stk. 1      Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2.     Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3.     Bestyrelsen træffer, ved kvalificeret flertal på mindst 2/3, beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4.     Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5.     Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed, årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Samtidig godkender bestyrelsen en plan for evaluering af skolens virksomhed i forhold til værdigrundlaget.

Stk. 6.     Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af retvisende årsrapport.

Stk. 7.     Bestyrelsen underretter undervisningsministeriet om institutionens
nedlæggelse.

7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. l.     Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt – dog minimum l møde pr. kvartal.

Stk. 2.     Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk.3.     Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol som opbevares på skolen. Protokollen underskrives af mødets deltagere inden starten af næste bestyrelsesmøde. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5.     Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap.2 om inhabilitet for medlemmerne I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6.     En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt for medlemmerne.

Stk. 7.     Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere, beslutte at holde møde alene for medlemmerne.

Stk. 8.     Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke økonomisk for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9.     Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

8. Skolens daglige ledelse

Stk. l.     Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Forstanderen er omfattet af forvaltningslovens kap. 2. om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 2.     Ved forstanderens fravær over l måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3.     Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4.     Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

9. Medarbejderråd

Stk. l.     Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2      Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap.2 om inhabilitet.

10. Regnskab og revision

 Stk. l.     Årsrapport udarbejdes hvert år inden 1. marts. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2.     Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den l. april, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. §5.

Stk. 3.     Regnskabsåret er kalenderåret.

11. Tegningsret

Stk. 1.     Institutionen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand samt yderligere et medlem.

12. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1.     Ved institutionens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Ministeriet for Børn og Undervisning. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2.     Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3.     Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling.

13. Nedlæggelse

Stk. 1.     Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2.     Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3.     Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.

Stk. 4.     Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5.     Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.